Co ma zrobić osoba, która na Ukrainie skończyła studia  pielęgniarskie i pracowała w zawodzie, a po przyjeździe do Polski chciałaby dalej pracować jako pielęgniarz_rka?

Specustawa wprowadziła istotne ułatwienia w podejmowaniu zawodu pielęgniarki w Polsce dla obywateli Ukrainy.

Zgodnie z przepisami specustawy, od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 28 miesięcy, i to niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli np. w Ukrainie, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, jeżeli spełnia określone warunki.

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
  • wykazuje nienaganną postawę etyczną;
  • posiada dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Przez posiadanie dyplomu pielęgniarki winno rozumieć się dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia w zakresie pielęgniarstwa uzyskane na Ukrainie a więc bakaławr, magistr, ponieważ tylko takie dokumenty podlegają w normalnej procedurze nostryfikacji, czyli uznaniu w Polsce za równorzędne ze świadectwem ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej (zgodnie z informacją Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych).

Ułatwienie w dostępie do zawodu pielęgniarki w przypadku obywateli Ukrainy polega m.in. na odstąpieniu od wymogu znajomości języka polskiego.

Kluczowym ułatwieniem jest jednak brak wymogu zalegalizowania dyplomów lub duplikatów. Nie wymaga się także posiadania na tych dokumentach klauzuli apostille – to oznacza, że wystarczy okazać dyplom (lub jego duplikat) w takiej formie, w jakiej został wydany w Ukrainie, bez dodatkowych działań potwierdzających autentyczność dokumentu i złożonych na nim podpisów ukraińskich organów.  

Obywatelka Ukrainy spełniająca powyższe wymogi może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu jeżeli ma co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka, uzyskane w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu w Polsce. Nawet w przypadku uzyskania zgody na samodzielne wykonywanie zawodu pielęgniarki, obywatelka Ukrainy przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium RP wykonywać będzie zawód pod nadzorem innej pielęgniarki.

W przypadku obywatelek Ukrainy, które nie spełniają warunku 3-letniego doświadczenia zawodowego uzyskanego w ostatnich 5 latach, może być udzielona zgoda na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki.

Zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki udziela minister zdrowia. W swojej decyzji określi, czy obywatelka Ukrainy może wykonywać zawód samodzielnie, czy tylko pod nadzorem innej pielęgniarki. Decyzja ministra zdrowia otwiera drogę do przyznania obywatelce Ukrainy przez Okręgową radę pielęgniarek i położnych warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na okres 5 lat.

Uwaga – obywatelka Ukrainy, która uzyskała prawo wykonywania zawodu jest zobowiązana do zgłoszenia ministrowi zdrowia w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres została zatrudniona, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na wykonywanie zawodu w Polsce!