Co mam zrobić jeśli chcę zrezygnować z ochrony w Polsce?

Obywatel/ka Ukrainy, który/a chce zrezygnować z ochrony czasowej w Polsce może tego dokonać składając stosowne oświadczenie do organu gminy (organu, gdzie wyrabiał/a  numer PESEL). Oświadczenie można również przesłać pocztą, listem poleconym.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko
  • numer PESEL osoby, która posiada status UKR
  • wskazanie kraju wyjazdu, rodzaj wyjazdu i jego deklarowaną datę 
  • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku
  • klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenie musi zostać podpisane.

Należy pamiętać, że cudzoziemiec automatycznie straci ochronę czasową jeśli przekroczy zewnętrzną granicę Schengen na okres powyżej 30 dni (nawet jeśli nie złożył takiego oświadczenia). 

Jeżeli natomiast podróżuje wewnątrz Schengen, złożenie takiego oświadczenia jest konieczne, aby zapewnić, że odpowiednia informacja została zarejestrowana przez polskie władze.