Co mam zrobić jeśli nie mam pracy ani działalności a chcę zostać w Polsce dłużej niż do 24.08.23 (np. uczę się, jestem tu z rodziną)?

Aktualizacja: 23.06.2023

W aktualnym stanie prawnym legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski od 22 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie zostaje przedłużony do dnia 4 marca 2024 r.

Do dnia 4 marca 2024 r. udziela się zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Ukrainy niespełniającym ustawowych wymogów warunkujących udzielenie zezwolenia, chyba, że 

  • dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, 
  •   wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
  •    w toku postępowania cudzoziemiec złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane albo zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego

Zezwolenia, o którym mowa powyżej, udziela się na okres 1 roku licząc od daty wydania decyzji.