Co z obywatelami Ukrainy, którzy byli w Polsce jeszcze w styczniu 2022 roku i będzie kończył im się ruch bezwizowy albo wiza lub zezwolenie? Co zrobić, żeby pobyt takiej osoby był wciąż legalny?

Aktualizacja: 31.01.2023

Nowelizacja specustawy ujednoliciła termin przedłużenia ważności podstaw legalnego pobytu oraz dokumentów pobytowych obywateli Ukrainy, który we wszystkich przypadkach kończy się dnia 24 sierpnia 2023 r., co oznacza, że:

Według nowych regulacji legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski przed 24 lutego 2022 r. również zostanie przedłużony. Jednak na innych zasadach.

PRZEDŁUŻENIE WIZ KRAJOWYCH

Wizy krajowe obywateli Ukrainy, których ważność dobiega końca po 24 lutego ulegają przedłużeniu z mocy prawa 24 sierpnia 2023 r. 

UWAGA: przedłużona na tej podstawie wiza nie uprawnia do przekraczania granicy. 

UWAGA! Jeśli wjechałeś do Polski na podstawie wizy, bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego to również jesteś objęty generalnym przedłużeniem pobytu do 24 sierpnia 2023 r. oraz obowiązkami (złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL). 

PRZEDŁUŻENIE WIZ SCHENGEN I DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ INNE PAŃSTWA OBSZARU SCHENGEN

Jeśli przyjechałeś do Polski przed 24 lutego 2022 r. na podstawie wizy Schengen, ruchu bezwizowego lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne organ innego państwa należącego do strefy Schengen, a dopuszczalny okres twojego pobytu na terytorium RP upływa po 24 lutego, okres ten jest przedłużony do 24 sierpnia 2023 r.

PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLEŃ NA POBYT CZASOWY

Zezwolenia na pobyt czasowy, których ważność upływa po 24 lutego ulegają przedłużeniu do 24 sierpnia 2023 r. Przedłużeniu ulegają również wydane obywatelom Ukrainy Karty Pobytu, Polskie Dokumenty Tożsamości oraz dokument “zgoda na pobyt tolerowany”, jeśli ich ważność upływa w okresie od 24 lutego. Przedłużone dokumenty nie będą podlegać wymianie. Oznacza to, że będziemy mogli się posługiwać cały czas tym samym dokumentem, którego termin ważności został przedłużony z mocy prawa. Przedłużeniu ulega również termin na opuszczenie terytorium RP związany z decyzją o odmowie przedłużenia wizy, odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt, umorzeniu postępowania w tych sprawach, cofnięciu zezwolenia na pobyt lub decyzją kończącą postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, jeśli upływa on po 24.02.22 r. Przedłużeniu ulega także termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu do powrotu jeśli dotyczy osób objętych ustawą oraz jeśli upływa on po 24 lutego 2022 r. 

UWAGA! W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy określono, iż prawo do pracy (bez konieczności uzyskania zezwolenia) obejmuje wszystkich obywateli Ukrainy legalnie przebywających na terytorium RP, nie tylko osób, które przybyły do Polski po 24 lutego. Należy pamiętać, iż pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Powiatowy Urząd Pracy, w terminie 14 dni od podjęcia zatrudnienia.

 Ponadto aktualnie obowiązują wciąż przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, obowiązujące wszystkich cudzoziemców bez względu na sytuację na Ukrainie. Zgodnie z Tarczą Antykryzysową, jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (terminem tym jest ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, czyli np. ostatni dzień pobytu w ramach ruchu bezwizowego) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (aktualnie obowiązuje w Polsce ten drugi), termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Tzn. że bez względu na specustawę jeśli cudzoziemcowi kończy się ruch bezwizowy, to dalsze kroki legalizujące pobyt, czyli złożenie wniosku o pobyt czasowy, może wykonać aż do 30. dnia liczonego po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego – tego, który będzie obowiązywał w Polsce ostatni. 

Tarcza Antykryzysowa przedłuża analogicznie ważność zezwoleń pobytowych (kart pobytu) i wiz krajowych – jeśli ostatni dzień ważności któregoś z tych dokumentów wypada w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, pobyt cudzoziemca w Polsce uznaje się za legalny aż do 30. dnia liczonego po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego – tego, który będzie obowiązywał w Polsce ostatni. Co ciekawe, Tarcza Antykryzysowa w przeciwieństwie do specustawy nie zabrania cudzoziemcom przekraczania granicy RP na podstawie wiz krajowych i kart pobytu, których ważność została wydłużona mocą Tarczy Antykryzysowej.