Co z obywatelami Ukrainy, którzy byli w Polsce jeszcze w styczniu 2022 roku i będzie kończył im się ruch bezwizowy albo wiza lub zezwolenie? Co zrobić, żeby pobyt takiej osoby był wciąż legalny?

PRZEDŁUŻENIE WIZ KRAJOWYCH 

Wizy krajowe obywateli Ukrainy, których ważność dobiega końca po 24 lutego ulegają przedłużeniu z mocy prawa do 30 czerwca 2024 r.

UWAGA: przedłużona na tej podstawie wiza nie uprawnia do przekraczania granicy. 

UWAGA! Jeśli wjechałeś do Polski na podstawie wizy, bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego to również jesteś objęty generalnym przedłużeniem pobytu do 30 czerwca 2024 r. oraz obowiązkami (złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL). 

PRZEDŁUŻENIE WIZ SCHENGEN I DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ INNE PAŃSTWA OBSZARU SCHENGEN

Jeśli przyjechałeś do Polski przed 24 lutego 2022 r. na podstawie wizy Schengen, ruchu bezwizowego lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne organ innego państwa należącego do strefy Schengen, a dopuszczalny okres twojego pobytu na terytorium RP upływa po 24 lutego, okres ten jest przedłużony do 30 czerwca 2024 r.

PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLEŃ NA POBYT CZASOWY 

Zezwolenia na pobyt czasowy, których ważność upływa po 24 lutego ulegają przedłużeniu do 30 czerwca 2024 r. Przedłużeniu ulegają również wydane obywatelom Ukrainy Karty Pobytu, Polskie Dokumenty Tożsamości oraz dokument “zgoda na pobyt tolerowany”, jeśli ich ważność upływa w okresie od 30 czerwca 2024. Przedłużone dokumenty nie będą podlegać wymianie. Oznacza to, że będziemy mogli się posługiwać cały czas tym samym dokumentem, którego termin ważności został przedłużony z mocy prawa. Przedłużeniu ulega również termin na opuszczenie terytorium RP związany z decyzją o odmowie przedłużenia wizy, odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt, umorzeniu postępowania w tych sprawach, cofnięciu zezwolenia na pobyt lub decyzją kończącą postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, jeśli upływa on po 24.02.22 r. Przedłużeniu ulega także termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu do powrotu jeśli dotyczy osób objętych ustawą oraz jeśli upływa on po 24 lutego 2022 r. 

UWAGA! W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy określono, iż prawo do pracy (bez konieczności uzyskania zezwolenia) obejmuje wszystkich obywateli Ukrainy legalnie przebywających na terytorium RP, nie tylko osób, które przybyły do Polski po 24 lutego. Należy pamiętać, iż pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Powiatowy Urząd Pracy, w terminie 14 dni od podjęcia zatrudnienia.