Córce, która ma 16 lat, skończył się termin ważności paszportu. Czy przeterminowany paszport będzie uzasadnieniem odmowy w przyjęciu dokumentów do liceum?

Obywatele Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Brak paszportu nie powinien stanowić problemu podczas zapisania dziecka do szkoły. Ze względu na to, że jest ono objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, oznacza to, że placówka edukacyjna musi przyjąć dziecko (mówimy tu o placówkach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, a nie o wybranych przez dziecko czy też rodziców placówkach).

Wśród dokumentów niezbędnych do zapisania dziecka do szkoły co o zasady wymienia się:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w sekretariacie danej placówki lub na jej stronie internetowej),
  • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg edukacji (liczba ukończonych klas),
  • dokumenty do wglądu: skrócony odpis aktu urodzenia, dowód tożsamości opiekuna, np. paszport,
  • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.