Czy i na jakich zasadach osoby, które przyjechały do Polski po 24.02, otrzymały PESEL UKR i upłynął im okres bezwizowy mogą podróżować do krajów UE i wracać do Polski?

Podstawową zasadą jest, że po wjeździe do państwa należącego do strefy Schengen można przemieszczać się bez kontroli granicznej do innych krajów należących do strefy Schengen przez 90 dni w ciągu okresu trwającego 180 dni. Należy zwrócić uwagę, że przy obliczaniu długości pobytu na terytorium strefy Schengen nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej. 

Po wykorzystaniu pobytu w ramach ruchu bezwizowego w strefie Schengen, jeśli chcesz udać się do innego państwa UE, należy spełnić warunki wjazdu ustalone przez władze tego kraju. W tym celu najlepiej skonsultować planowaną podróż z przedstawicielstwem konsularnym.  

Należy również pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 (tj. wyjazd powyżej 1 miesiąca oznacza, że pobyt na tym terytorium na podstawie specustawy przestaje być uznawany się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.). 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 77, str. 1 z późn. zm.); ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).