Czy/jak uznawane są dyplomy absolwentów z Ukrainy?

Kwestię uznawania dyplomów wydanych przez uprawnione do tego instytucje Ukrainy reguluje umowa dwustronna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni, która weszła w życie w dniu 20 czerwca 2006 r.

W kontekście kontynuacji kształcenia w Polsce przez osoby uciekające przed inwazją wojsk rosyjskich w Ukrainie, jako szczególnie istotne wskazać należy następujące uprawnienia wynikające z powołanej powyżej umowy międzynarodowej:
– świadectwo o pełnym wykształceniu wydane w Ukrainie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce;
– szkoła wyższa w Polsce może uznać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki zgodnie z prawem polskim, a w przypadku różnic programowych student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w szkole, w której zamierza kontynuować naukę;
– uzyskane w Ukrainie kwalifikacje specjalisty lub magistra uprawniają do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora zgodnie z obowiązującym prawem polskim;
– nadane w Ukrainie stopnie naukowe kandydata nauk uprawniają do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego zgodnie z obowiązującym prawem polskim;

Innymi słowy, uzyskanie dyplomu w Ukrainie daje możliwość kontynuacji kształcenia w Polsce.

Należy ponadto wskazać, że sytuacji, gdy przedłożenie oryginału lub duplikatu świadectwa niezbędnego do kontynuacji kształcenia napotyka trudne do usunięcia przeszkody dla osoby, która została poszkodowana w wyniku m.in. konfliktów zbrojnych, wykształcenie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, może być potwierdzone w Polsce w drodze decyzji administracyjnej jako wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie lub uprawnienia do kontynuacji nauki w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty, tekst. jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1915).