Czy jest możliwość kontynuacji w Polsce działalności gospodarczej lub relokacji biznesu?

Dotychczasowe przepisy przewidywały wydanie wizy w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy cudzoziemiec przebywał na terytorium RP.
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej wydawane jest przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, jeśli zostały spełnione wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu.
Szczegółowe przesłanki wydawania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej zostały sprecyzowane w art. 142-150 ustawy o cudzoziemcach. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia z uzyskania dodatkowych zezwoleń w przypadku prowadzenia działalności regulowanej.
Decyzją wykonawczą Rady (UE) z dnia 4 marca 2022 r.wprowadzono specjalny rodzaj tymczasowej ochrony dla:

  1. obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.;
  2. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie;
  3. członków rodzin tych osób.
    Decyzja obejmuje wysiedleńców, którzy musieli opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.
    Dnia 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
    Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obejmuje obywateli Ukrainy, którzy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochroną czasowa zostały również objęte osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybyły one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, a także dzieci urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest określoną wyżej osobą (tj. jest obywatelką Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub obywatelką Ukrainy posiadającą Kartę Polaka, która wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest osobą nieposiadającą obywatelstwa ukraińskiego małżonką obywatela Ukrainy, o ile przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa).

Ustawa ta szczegółowo określa zasady i tryb pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy ich małżonkom oraz dzieciom.
Jak wynika z art. 23 specustawy Polska przyjęła rozwiązanie, zgodnie z którym obywatele Ukrainy, których pobyt jest legalny w rozumieniu specustawy albo ustawy o cudzoziemcach (posiadają zezwolenie na pobyt czasowy etc.) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem jest posiadanie numeru PESEL.