Czy jest możliwość powrotu do Ukrainy bez ważnego dokumentu podróży (np. tylko z paszportem wewnętrznym lub aktem urodzenia w przypadku dziecka)?

Co do zasady zgodnie z ustawą o cudzoziemcach i Kodeksem Schengen, cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży. 

Mimo że w praktyce nie obserwujemy przypadków problemów ze strony polskiej straży granicznej w takim przypadku, przed wyjazdem warto jednak uzyskać w ambasadzie Ukrainy odpowiednie dokumenty.

Inną kwestią jest czy utrata ważności dokumentu paszportowego pozbawia jego posiadacza prawa  wjazdu na terytorium Ukrainy – to pytanie dotyczy jednakże przepisów prawa ukraińskiego a nie polskiego a także praktyki, która może być obecnie inna niż przepisy.