Czy mogę wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie lub międzynarodowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1280 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę szczególnych środków tymczasowych dotyczących dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej ustawodawstwem, ważne prawa jazdy wydane przez Ukrainę są uznawane na terytorium Unii, gdy ich posiadacze korzystają z tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony na mocy prawa krajowego zgodnie z dyrektywą 2001/55/WE i decyzją wykonawczą (UE) 2022/382, do czasu, gdy tymczasowa ochrona przestanie obowiązywać. Państwa członkowskie nie wymagają przedstawienia poświadczonego tłumaczenia ukraińskiego prawa jazdy ani międzynarodowego prawa jazdy. 

W celu zweryfikowania tożsamości posiadacza prawa jazdy państwa członkowskie mogą wymagać okazania paszportu, dokumentu potwierdzającego prawo do pobytu czasowego lub innego odpowiedniego dokumentu.

Wymiana prawa jazdy. 

Z wnioskiem o wymianę ukraińskiego prawa jazdy na polskie może wystąpić osoba posiadająca ważne krajowe ukraińskie prawo jazdy, przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo posiadająca zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy. 

W celu wymiany ukraińskiego prawa jazdy cudzoziemiec powinien złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, załączyć do niego swoje fotografie, kserokopię prawa jazdy, tłumaczenie prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy (100 zł), dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (0,50 zł), kserokopię dokumentu, z którego wynikać będzie prawo pobytu w Polsce oraz do wglądu oryginał prawa jazdy oraz dokumentu potwierdzającego prawo pobytu w Polsce. Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych urzędu gminy, do którego składany będzie wniosek (np. https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/13713). 

Dodatkowo obywatel Ukrainy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wymianę prawa jazdy, zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu potwierdzenia danych zawartych w dokumencie ukraińskim  oraz potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej na rzecz właściwego Konsulatu Ukrainy w Polsce, który potwierdzać będzie autentyczność wymienianego prawa jazdy. Na stronie internetowej danego urzędu należy także odszukać informację o sposobie składania wniosków (np. na temat elektronicznej rezerwacji terminu spotkania w urzędzie) oraz o innych dokumentach i oświadczeniach, których złożenie jest wymagane w danym urzędzie. Polskie prawo jazdy wydaje się po zwrocie zagranicznego dokumentu. Zagraniczne prawo jazdy jest przesyłane do organu, który je wydał. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał.