Czy można w Polsce wpłacić na konto bankowe pieniądze z Ukrainy, które nie zostały zadeklarowane na przejściu granicznym?

Jeżeli pytanie dotyczy przewiezienia do Polski kwoty mniejszej niż 10 000 euro, to brak zadeklarowania tej kwoty właściwym organom i jej wpłacone do banku nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji – taka osoba nie zostanie obciążona grzywną, nie straci również pieniędzy.

Uwaga!

Osoba, która przewozi co najmniej 10 000 euro, wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej.

Podróżujący, który nie dokona tego obowiązku i przewiezie przez granicę co najmniej 10 000 euro nie zgłosiwszy tej kwoty, a następnie zostanie złapany, musi liczyć się ze stratą wszystkich przewożonych pieniędzy a także karą grzywny.

Wpłacając większą sumę do banku, należy mieć na uwadze, że instytucja ta jest zobligowana do działania zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działania te mogą różnić się od poszczególnych banków, ale należy liczyć się z tym, że mogą one doprowadzić do powzięcia przez władze informacji o nielegalnym przewiezieniu pieniędzy do Polski. Warto na przykład pamiętać, że przy wpłacie gotówki o równowartości przekraczającej 15.000 euro, bank jest zobowiązany do poinformowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Podstawa prawna:

art. 86 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;

 art. 29 pkt 1 i 2 oraz 4 Kodeksu karnego skarbowego;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005;

art. 72 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Komunikat nr 11 w sprawie raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy AML tj. przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych oraz o wykonanym transferze środków pieniężnych