Czy można wystąpić z wnioskiem o 40 zł za zakwaterowanie, jeżeli uchodźca opuścił miejsce pobytu w lipcu, a we wrześniu do niego powrócił?

Maksymalny okres zakwaterowania cudzoziemca (120 dni), na który to okres przysługuje rekompensata 40 zł za dzień minął 25 czerwca 2022. 

Dzięki zmianom w rozporządzeniu określającemu wysokość i zasady tych świadczeń, gminy otrzymały jednak prawo do przedłużenia świadczeń w przypadku pewnych kategorii osób o szczególnych potrzebach. 

Kategorie wymienione w rozporządzeniu to przede wszystkim obywatele Ukrainy, którzy:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

– ukończyli 60 rok życia (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni); 

– samotnie sprawują na terytorium Polski opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 

– kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 12 miesiąca życia;

– małoletni bez opieki.

W przypadku gdy osoba ta należy do którejś z wymienionych kategorii należy niezwłocznie zwrócić się z wnioskiem do gminy.