Czy na jedną osobę jest jakiś limit osób-uchodźców, za które mogą pobrać świadczenie za zakwaterowanie (40 pln)?

Nie ma limitu osób – obywateli Ukrainy, którym jeden podmiot może zapewnić zakwaterowanie.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wskazuje zasadniczo dwa warunki, które należy spełnić:

1) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na własny koszt przez dany podmiot

2) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, a więc:

– obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz

– obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy,  o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.

Warunek wskazany w pkt. 1 wskazuje, że udostępnienie lokalu nie może następować w oparciu o odpłatną umowę najmu. 

Jeżeli udostępnienie jest nieodpłatne (a taki jest warunek) warto by w dokumencie potwierdzającym zapewnienie zakwaterowania wskazane były wszystkie osoby, którym udzielana jest pomoc tj. należy wskazać, że prawo do przebywania w lokalu mają „…”.