Czy należy się becikowe w sytuacji, gdy ktoś rodzi teraz i nie jest w stanie udowodnić wymaganych ustawą wizyt ginekologicznych?

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym bezpośrednio do Polski obywatelom Ukrainy przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – tak zwane “becikowe”,

Pomoc ta przysługuje na zasadach określonych w ustawach regulujących te świadczenia, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Aby otrzymać to świadczenie należy złożyć wniosek o udzielenie zapomogi.

Zapomoga przysługuje:

– matce

– ojcu dziecka,

– opiekunowi prawnemu albo

– opiekunowi faktycznemu dziecka

– opiekunowi tymczasowemu.

Warunkiem uzyskania zapomogi jest:

– zamieszkanie z dzieckiem w Polsce oraz wyjazd z terytorium Ukrainy bezpośrednio do Polski od dnia 24 lutego,

– bycie zarejestrowanym przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. Jeśli wjazd na teren Polski nie został zarejestrowany w czasie przekraczania granicy należy złożyć wniosek o wpis o nadanie numeru PESEL w ciągu 60 dni od dnia wjazdu do Polski,

– posiadanie numeru PESEL przez dziecko i rodzica,

-posiadanie dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę poniżej kwoty 1922,00 zł, przy czym przy ustalaniu dochodu rodziny bierze się pod uwagę tylko tych członków rodziny, którzy są w Polsce

-pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Tego dokumentu nie muszą składać osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, lub które przysposobiły dziecko.

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wysokość zasiłku wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Pieniądze dostaje się przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Wniosek można złożyć:

– online za pośrednictwem portalu Empatia

– osobiście: w urzędzie miasta lub gminy w miejscu zamieszkania, ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w gminie.

Wniosek można pozyskać w urzędzie lub wcześniej wydrukować go ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe—wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

– listownie.

Co należy przygotować:

– dane swoje i dziecka, na które będzie składany wniosek, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie;

-zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską, 

-dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Jeśli jest się osobą samotnie wychowującą dziecko, dołączyć trzeba także:

– wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed mediatorem, jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany – odpis aktu stanu cywilnego, postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,

– dane dokumentu na podstawie którego przekroczyło się granicę.

Na wydanie decyzji czeka się około miesiąca. W tym czasie urząd sprawdzi poprawność wypełnienia wniosku, załączone dokumenty, wymogi przyznania świadczenia, a następnie wyda decyzję. Jeśli zostanie wydana decyzja negatywna, można się od niej odwołać.

W sytuacji obywateli kraju objętego konfliktem liczymy, że organy przy wydawaniu decyzji będą miały na względzie wyjątkową sytuację wnioskodawców. Niektóre osoby nie będą w stanie złożyć wszystkich wymaganych dokumentów z przyczyn od siebie niezależnych, związanych z trwającą wojną i koniecznością ucieczki z kraju. Wymaganie od cudzoziemca dokumentów, których z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie złożyć, może zostać uznane za przejaw dyskryminacji pośredniej. W czasie trwania postępowania należy zatem szczegółowo wyjaśnić z jakich przyczyn nie posiada się konkretnej dokumentacji medycznej. W przypadku wydania decyzji negatywnej, można złożyć odwołanie.