Czy obywatel Ukrainy, który był w Polsce od 2021 z wizą ważną do kwietnia 2022 (teraz jest na jej przedłużeniu) może pojechać do Ukrainy i po 2 tygodniach wrócić do Polski?

Ważność wiz wydanych dla obywateli Ukrainy została wydłużona do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku wyjazdu z Polski, przy ponownym wjeździe obywatel Ukrainy nie ma możliwości powoływania się na prawo pobytowe wynikające z przedłużenia okresu ważności wizy, o którym mowa powyżej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z specjalnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym państwie od dnia 24 lutego 2022 r. mają możliwość uzyskania zgody komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd do Polski i w konsekwencji otrzymania PESEL UKR. Wydanie zgody na wjazd wydaje się uzasadnione, gdyż zbrojna agresja rosyjska ciągle trwa i jej skutki dotyczą całości terytorium Ukrainy.