Czy obywatel Ukrainy, który był w Polsce od 2021 z wizą ważną do kwietnia 2022(teraz jest na jej przedłużeniu) może pojechać do Ukrainy i po 2 tygodniach wrócić do Polski?

Aktualizacja: 27.01.2023

Jeżeli obywatel Ukrainy przyjechał do Polski przed dniem 24 lutego 2022 r. nie ma on możliwości uzyskania numeru PESEL UKR, a tym samym uzyskania dokumentu elektronicznego diia.pl. Ważność posiadanej wizy uległa przedłużeniu, gdyż pierwotna ważność wizy upływała po dniu 24 lutego 2022 r.
Przedłużeniu do dnia 24 sierpnia 2023 roku ulega:

  • ważność wiz krajowych,
  • ważność zezwoleń na pobyt czasowy,
  • termin na opuszczenie terytorium Polski oraz termin dobrowolnego powrotu,
  • ważność kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”,
  • ważność ruchu bezwizowego, wiz Schengen, wiz i dokumentów pobytowych wydanych przez inne kraje Strefy Schengen.

W przypadku wyjazdu z Polski, przy ponownym wjeździe obywatel Ukrainy nie ma możliwości powoływania się na prawo pobytowe wynikające z przedłużenia okresu ważności wizy, o którym mowa powyżej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z specjalnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym państwie od dnia 24 lutego 2022 r. mają możliwość uzyskania zgody komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd do Polski i w konsekwencji otrzymania PESEL UKR. Wydanie zgody na wjazd wydaje się uzasadnione, gdyż zbrojna agresja rosyjska ciągle trwa i jej skutki dotyczą całości terytorium Ukrainy.