Czy obywatel Ukrainy, który był w Polsce od 2021 z wizą ważną do kwietnia 2022(teraz jest na jej przedłużeniu) może pojechać do Ukrainy i po 2 tygodniach wrócić do Polski?

Jeżeli obywatel Ukrainy przyjechał do Polski przed dniem 24 lutego 2022 r. nie ma on możliwości uzyskania numeru  PESEL UKR, a tym samym uzyskania dokumentu elektronicznego diia.pl 

Ważność posiadanej wizy uległa przedłużeniu, gdyż pierwotna ważność wizy upływała po dniu 24 lutego 2022 r. 

W przypadku wiz krajowych ulegają one przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r., natomiast w przypadku wiz Schengen termin ich obowiązywania ulega przedłużeniu o okres 18 miesięcy. 

W przypadku wyjazdu z Polski, przy ponownym wjeździe obywatel Ukrainy  nie ma możliwości powoływania się na prawo pobytowe wynikające z przedłużenia okresu ważności wizy, o którym mowa powyżej. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie z specjalnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym państwie od dnia 24 lutego 2022 r. mają możliwość uzyskania zgody komendanta placówki Straży Granicznej na wjazd do Polski i w konsekwencji otrzymania PESEL UKR. 

Wydanie zgody na wjazd wydaje się uzasadnione, gdyż zbrojna agresja rosyjska ciągle trwa i jej skutki dotyczą całości terytorium Ukrainy.