Czy osoba, która podczas wybuchu wojny przebywała poza Ukrainą może obecnie pracować w Polsce bez zezwolenia?

Aktualizacja: 08.02.2023

Osoby, które wjeżdżają do Polski w ruchu bezwizowym są w Polsce legalnie, a skoro są w Polsce legalnie to mają prawo pracy.

Warunkiem legalności pracy jest powiadomienie w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę. Zgłoszenie takiego powiadomienia następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

Wszyscy przebywający w Polsce legalnie obywatele Ukrainy uzyskali bowiem w ramach artykułu 22.1 specustawy prawo pracy bez zezwolenia niezależnie od tego skąd przyjechali.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy, w trybie określonym w specustawie (zawiadomienie), nie zwalnia pracodawcy ze standardowych i powszechnie obowiązujących reguł zatrudniania w szczególności w zakresie czasu pracy czy też wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które aktualnie wynosi 3490 zł,