Czy osoba objęta ochroną czasową (obywatel(-lka) kraju trzeciego z pobytem stałym w UA) może z zaświadczeniem o ochronie czasowej wyjechać do Ukrainy lub do innego kraju EU? Na jaki okres?

Takiej osobie zasadniczo nie przysługuje ruch bezwizowy, ale zgłoszenie Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej jako dokumentu pobytowego powoduje, że osoba taka uzyskuje uprawnienie do przemieszczania się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Zasada ta powinna działać podobnie jak w przypadku cudzoziemców(-mek) uzyskujących w Polsce kartę pobytu, która jako dokument pobytowy honorowana jest w innych państwach strefy Schengen i uprawnia cudzoziemca(-mkę) do podróżowania do innych państw strefy Schengen przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.

Okresy pobytu cudzoziemca(-mki) na podstawie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej w innych państwach strefy Schengen oblicza się w ten sposób, że każdy dzień pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen niż Polska konsumuje dni pobytu z przyznanego 90-dniowego okresu. Przykładowo przebywanie przez cudzoziemca(-mkę) przez pełne 90 dni w innym państwie Schengen będzie oznaczało, że 90. dnia będzie musiał wrócić do Polski, aby znów wyjechać z Polski do innego państwa strefy Schengen będzie musiał odczekać 90 dni.Więcej na temat aktualnych zasad uzyskiwania zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej przez obywateli innych państw niż Ukraina, można przeczytać tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/zmiana-zasad-wydawania-zaswiadczen-o-ochronie-czasowej/