Czy osoba posiadająca w Polsce ochronę czasową i stały pobyt w Ukrainie może wyjechać do Ukrainy a potem wrócić?

Tak. Wjazd do Polski będzie możliwy na podstawie zaświadczenia UdsC o ochronie czasowej oraz ważnego dokumentu podróży.   

W przypadku braku dokumentu podróży cudzoziemiec może zwrócić się do komendanta placówki straży granicznej o specjalną zgodę na wjazd do Polski w celu korzystania z ochrony czasowej, jednak nie można przesądzić, czy zgoda taka zostanie udzielona. Cudzoziemiec ma już bowiem ochronę czasową w Polsce, którą otrzymał w związku z tym, że nie jest w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia. Jako że ma pobyt stały w Ukrainie, możemy uznać, że krajem tym jest dla niego Ukraina. Jeśli więc ma możliwość wyjazdu do Ukrainy i powodem nie jest żadne szczególne wydarzenie, a na przykład praca, straż graniczna może zakwestionować, czy ochrona czasowa w Polsce cudzoziemcowi w dalszym ciągu przysługuje i czy istnieją powody do udzielenia mu zgody na ponowny wjazd do Polski. Należy pamiętać, że w opisanym wyżej zakresie decyzję podejmuje funkcjonariusz straży granicznej dokonujący kontroli granicznej oraz komendant placówki straży granicznej w miejscu przekroczenia granicy badając okoliczności konkretnej sprawy. Ocena sytuacji przez straż graniczną może mieć charakter subiektywny.