Czy osoba ze statusem UKR, która zarejestrowała się jako prywatny przedsiębiorca, może dostać kartę w oparciu o działalność gospodarczą?

Przepisy specustawy (czyli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o cudzoziemcach. Jednakże gdy dane kwestie dotyczące pobytu czasowego nie zostały uregulowane w specustawie, stosujemy ustawę o cudzoziemcach. 

Należy tutaj zwrócić uwagę na art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym cudzoziemcowi odmawia się udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jeżeli cudzoziemiec korzysta z ochrony czasowej. Osoby objęte tzw. specustawą są objęte ochroną czasową. Z tego przepisu wynika zatem, że organ odmówi udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy np. ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej w Polsce i prowadzący działalność gospodarczą mogą ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce.

Wniosek można złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wyjątkowo, obywatele Ukrainy ubiegający się o ww. zezwolenie na pobyt czasowy są  zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim, jeśli wcześniej oddali odciski linii papilarnych podczas uzyskiwania PESEL UKR. Jeśli jednak tego nie uczynili, osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim w celu oddania odcisków linii papilarnych będzie konieczne, jednak wyjątkowo już po wydaniu decyzji pobytowej (najpewniej w momencie osobistego odbioru karty pobytu czasowego).

W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie będzie spełniać wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub wobec obywatela Ukrainy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, w okresie do dnia 4 marca 2024 r. udziela się  zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji. 

Jeśli jednak obywatel Ukrainy wykaże, że spełnia wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy (w celu wykonywania pracy, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej), może ubiegać się o udzielenie mu zezwolenia na maksymalny, 3-letni okres.

Warto pamiętać, że w przypadku wszystkich obywateli Ukrainy, którzy ubiegają się lub będą ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie stosuje się wymogu wykazania, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnięto w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy odpowiednio wysoki dochód, lub że zatrudnia się odpowiednią liczbę pracowników, lub że prowadzi się działania, które pozwolą w przyszłości osiągnąć wymagany dochód.