Czy osoby, które przebywają w Polsce na podstawie Specustawy mogą złożyć wniosek o pobyt czasowy (na pracę/studia/inne) w okresie pierwszych 9 miesięcy pobytu czy składanie jakichkolwiek wniosków przez pierwsze 9 miesięcy jest zablokowane?

Jeśli osoba przebywa w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 „specustawy”, to jej pobyt jest legalny przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. i jest ona uprawniona do wykonywania pracy przez ten okres (jeśli zostanie o tym poinformowany powiatowy urząd pracy). Z punktu widzenia legalności pobytu i pracy, nie ma zatem potrzeby, by taka osoba ubiegała się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Ponadto, osoba przebywająca w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 „specustawy” nie ma możliwości ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami wskazanymi w ustawie o cudzoziemcach (np. ze względu na studia w Polsce). Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywa w Polsce na podstawie ochrony czasowej. Tymczasem obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 „specustawy”, jest uznawany za osobę korzystającą z ochrony czasowej.

Jedyną możliwością ubiegania się zezwolenie na pobyt czasowy w trakcie pobytu w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 „specustawy” jest złożenie wniosku, o którym mowa w art. 38 „specustawy”. Jest to szczególne rozwiązanie mające na celu przedłużenie o 3 lata legalnego pobytu obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Mogą się oni ubiegać o to specjalne zezwolenie na pobyt czasowy nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawi bez rozpoznania. 

Podstawa prawna (14.04.2022):

  1. „Specustawa”, czyli ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 2 ust. 6 i art. 38.
  2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 99 ust. 1 pkt 4.