Czy osoby, które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, w trakcie procedury mogą podejść w Polsce do egzaminu na prawo jazdy?

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

„Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  1. dowód osobisty;
  2. kartę pobytu;
  3. paszport;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgoda na pobyt tolerowany.”

Zgodnie z powyższym do przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy konieczne jest okazanie jednego z wymienionych dokumentów.

Osobom nieznającym języka polskiego przysługuje prawo do skorzystania z tłumacza przysięgłego, który w sali egzaminacyjnej (część teoretyczna egzaminu) może przebywać nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu. Na etapie części teoretycznej egzaminu zadaniem tłumacza jest przetłumaczenie egzaminowanemu zasad przeprowadzania egzaminu. Z chwilą rozpoczęcia testu osoba egzaminowana pozostaje sama, bez wsparcia tłumacza. 

Sam test może być przygotowany i wypełniany w języku angielskim lub niemieckim. Zaleca się jednak kontakt z ośrodkiem ruchu drogowego, w którym ma odbywać się egzamin i zweryfikować możliwość podejście do części teoretycznej egzaminu w języku innym niż polski. W części praktycznej, zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym, w egzaminie może brać udział tłumacz przysięgły (zapewniony przez samego egzaminowanego), jeżeli osoba egzaminowana nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu.

Osoby o innym obywatelstwie niż UA:

Zasady te są takie same niezależnie od obywatelstwa.

W każdym przypadku koniecznym dokumentem będzie 1 z poniższej listy:

– dowód osobisty;

– karta pobytu;

– paszport;

– tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

– polski dokument tożsamości cudzoziemca;

– zgoda na pobyt tolerowany.

W przypadku osoby w procedurze o ochronę międzynarodową będzie to paszport albo TZTC. W przypadku osoby bez obywatelstwa Ukrainy, które są objęte ochroną czasową i uzyskały zaświadczenie z UDSC,  może to być  paszport lub to zaświadczenie (nie jest wymienione wprost ale pełni taką funkcję karty pobytu).

Wymiana prawa jazdy

Osoba posiadająca prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie UE, Konfederację Szwajcarską lub państwo wchodzące w skład EFTA, nie musi wymieniać go na polski dokument.

W pozostałych przypadkach procedura wymiany prawa jazdy na polskie różni się w zależności od państwa, które wydało prawo jazdy. Jeśli państwo wydające dokument nie jest stroną Konwencji o ruchu drogowym z Genewy lub Konwencji o ruchu drogowym z Wiednia, to wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie możliwa jest wyłącznie po zdaniu części teoretycznej polskiego egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

Gdy państwo wydające prawo jazdy jest stroną Konwencji Genewskiej lub Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym, wymiana zagranicznego prawa jazdy następuje bez konieczności zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.