Czy osoby uciekające z Ukrainy mają prawo do uzyskania świadczeń ratownictwa medycznego?

Niezależnie od posiadania albo nieposiadania dokumentów legalizujących pobyt w Polsce, obywatelom Ukrainy będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udzielane są bezpłatnie świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie medycznych czynności ratunkowych. Świadczenia te są finansowane z budżetu państwa. 

Oznacza to, że jeżeli obywatel Ukrainy nie uzyskał statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej ani nie korzysta z ochrony czasowej na terytorium RP i nie ma wizy w celu wykonywania pracy czy zezwolenia na pobyt czasowy – jeżeli jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (nie musi to być zagrożenie życia), polskie służby ratownictwa medycznego udzielą mu bezpłatnie pomocy medycznej.