Czy osoby ze statusem PESEL UKR muszą się zameldować w Polsce? Co się stanie, gdy się nie zameldują?

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość nałożenia grzywny za brak zameldowania na cudzoziemca nieposiadającego obywatelstwa UE. W praktyce takie grzywny nie są jednak nakładane, a wobec wyjątkowej sytuacji związanej z przyjęciem do Polski uchodźców z Ukrainy nie należy obawiać się grzywny w przypadku braku meldunku.