Czy przysługuje mi pomoc finansowa w toku postępowania azylowego?

Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przysługuje pomoc socjalna z Urzędu ds. Cudzoziemców. Pomoc ta przysługuje aż do zakończenia postępowania, nawet jeśli w jego trakcie uzyskasz prawo do pracy na terenie Polski (po 6 miesiącach postępowania).

W ciągu dwóch dni od dnia złożenia wniosku należy zgłosić się w celu rejestracji do ośrodka recepcyjnego prowadzonego przez Departament Pomocy Socjalnej Urzędu ds. Cudzoziemców (o adresie ośrodka recepcyjnego powinien poinformować organ straży granicznej przyjmujący wniosek). Po kilku dniach/tygodniach zostaniesz przeniesiony(a) do jednego z kilkunastu ośrodków pobytowych znajdujących się na terenie Polski.

 Pomoc socjalna obejmuje m.in. prawo do pomocy finansowej (wysokość pomocy jest wskazana w przepisach i nie może być zmieniona np. ze względu na Twoją szczególną sytuację), prawo do bezpłatnej opieki medycznej (świadczonej obecnie przez firmę Petra Medica Sp. z o.o. – na miejscu w każdym ośrodku dla uchodźców oraz w wybranych placówkach medycznych), prawo do uzyskania pomocy naukowych dla dzieci uczęszczających do polskiej szkoły lub przedszkola. 

W sytuacji, kiedy zamieszkujesz w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową nie otrzymujesz pomocy finansowej, a jedynie kieszonkowe w wysokości 70 zł miesięcznie na osobę dorosłą lub ekwiwalent na żywność w wysokości 340 zł miesięcznie dla dzieci uczących się. Wynika to z faktu zapewnienia wyżywienia przez ośrodek, w którym zamieszkujesz. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz ubiegać się o przyznanie tzw. „świadczeń pozaośrodkowych”, tj. – zamiast miejsca w ośrodku – środków finansowych na wynajem mieszkania i samodzielne utrzymanie się poza ośrodkiem. Dowiedz się u pracownika ośrodka, w którym mieszkasz, jak się o to ubiegać. 

UWAGA! Środki finansowe na zamieszkiwanie poza ośrodkiem są bardzo niewielkie i nie uzyskasz od Urzędu ds. Cudzoziemców wsparcia w poszukiwaniu mieszkania. Musisz je znaleźć i wynająć.

 Są też organizacje pozarządowe pomagające w poszukiwaniu mieszkań. Więcej informacji o formach i wysokości pomocy socjalnej uzyskasz na stronie:https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/system-pomocy-socjalnej/

 Informacje o opiece medycznej można uzyskać od pracowników Petra Medica pod tel. 22 112-02-06. Podczas postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej przysługuje Ci prawo do pomocy socjalnej wyłącznie z Urzędu ds. Cudzoziemców. Nie przysługuje Ci prawo do żadnych innych form pomocy/zasiłków przysługujących obywatelom Polski. Zyskasz do nich prawo dopiero po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.