Czy rodzinie, której bliska osoba zmarła na terytorium Polski w trakcie ucieczki przed wojną w Ukrainie przysługuje jakaś zapomoga z opieki społecznej?

Zasiłek pogrzebowy jest rodzajem świadczeniem określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tą ustawą prawo do świadczeń wskazanych w ustawie mają ubezpieczeni oraz członkowie rodziny pozostali po ubezpieczonych.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym nie przewiduje objęciem ubezpieczeniem społecznym obywateli Ukrainy przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r. 

Zatem jeżeli cudzoziemiec nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu, na przykład z tytułu wykonywania pracy, brak jest uprawnienia do uzyskania tego świadczenia. 

Jednakże zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach określonych w ustawie  pomocy społecznej. Zgodnie z tą ustawą osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej może zostać przyznany zasiłek celowy. Śmierć członka rodziny mieści się w kategorii zdarzenia losowego, zatem istnieje możliwość starania się o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu.