Czy uchodźca z Ukrainy może bezpłatnie otrzymać pomoc psychiatryczną w Polsce?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, (tj. wjechał po 24 lutego 2022 r., oświadczył, że zamierza pozostać w Polsce oraz zarejestrował swój pobyt w terminie 30 dni) jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej w Polsce na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej), a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Następnie zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.  Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu m. in. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Jak wynika z powyższego obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP po 24 lutego 2022 r., zadeklarowali zamiar pobytu na tym terytorium oraz zarejestrowali swój pobyt przysługują w ramach NFZ podstawowe świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej. Świadczenia te są bezpłatne.