Czy uchodźca z Ukrainy może mieć wykonaną operację w ramach NFZ?

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie Specustawy (czyli jest osobą, która wjechała na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 roku z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski obejmującej świadczenia opieki Zdrowotnej, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

W praktyce oznacza to, że z uwzględnieniem ww. wyjątków obywatelom Ukrainy, co do których stosuje się Specustawę, przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych w Polsce, jednak w takim zakresie, w jaki Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się na ich finansowanie. Oznacza to, że jeżeli dany zabieg czy operacja są refundowane przez NFZ, to podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej (np. szpital) powinien wykonać zabieg/operację bezpłatnie, co nie wymaga uzyskania przez cudzoziemca dodatkowych zgód, bowiem jego dostęp do bezpłatnej opieki medycznej wynika ze Specustawy.

Jeśli jednak świadczenie medyczne nie jest refundowane lub jest refundowane tylko w części, lub cudzoziemiec zdecyduje się skorzystać z prywatnej opieki medycznej w Polsce, cudzoziemiec będzie musiał pokryć koszty leczenia.