Czy uchodźcy, którzy jakiś czas temu wrócili do Ukrainy ale chcą ponownie przyjechać do Polski nadal będą objęci przyznaną wcześniej ochroną?

Osoby, które w okresie od 24 lutego 2022 roku wjechały do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zostały objęte ochroną czasową wynikającą ze specustawy i nie ubiegały się o nadanie statusu uchodźcy, mogą w każdym momencie ponownie wjechać na terytorium Polski z terytorium Ukrainy na mocy specustawy, o ile spełni przesłanki  w niej określone.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 specustawy (tj. uznania pobytu w Polsce przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. za legalny). 

Przepis ten sankcjonuje więc wyłącznie nieobecność trwającą powyżej 1 miesiąca, odbierając uprawnienie pobytowe. Jednocześnie, sam przepis art. 2 ust. 1 nie przewiduje „jednorazowości” tego uprawnienia. 

W przypadku gdy obywatel Ukrainy łącznie spełni następujące wymogi: 

  • przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 
  • deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski

jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r.

Z takiej konstrukcji przepisu nie sposób wyprowadzić wniosek, jakoby utrata uprawnienia wynikająca z art. 2 ust. 1 miała powodować brak możliwości uzyskania  go w przyszłości, przy ponownym spełnieniu ww. warunków – informuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki.

Powyższe oznacza, że możliwa jest ponowna ucieczka obywatela Ukrainy z terytorium Ukrainy do Polski i ponowne objęcie takiej osoby ochroną czasową w Polsce. 

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.