Czy uchodźcy, którzy jakiś czas temu wrócili do Ukrainy ale chcą ponownie przyjechać do Polski nadal będą objęci przyznaną wcześniej ochroną?

Osoby, które w okresie od 24 lutego 2022 roku wjechały do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zostały objęte ochroną czasową wynikającą ze specustawy i nie ubiegały się o nadanie statusu uchodźcy, mogą w każdym momencie ponownie wjechać na terytorium Polski z terytorium Ukrainy na mocy specustawy, o ile spełni przesłanki  w niej określone.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 30 dni pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 specustawy.

Przepis ten sankcjonuje więc wyłącznie nieobecność trwającą powyżej 30 dni, odbierając uprawnienie pobytowe. Jednocześnie, sam przepis art. 2 ust. 1 nie przewiduje „jednorazowości” tego uprawnienia. 

W przypadku gdy obywatel Ukrainy łącznie spełni następujące wymogi: 

  • przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 
  • deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski

jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Z takiej konstrukcji przepisu nie sposób wyprowadzić wniosek, jakoby utrata uprawnienia wynikająca z art. 2 ust. 1 miała powodować brak możliwości uzyskania  go w przyszłości, przy ponownym spełnieniu ww. warunków – informuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki.

Powyższe oznacza, że możliwa jest ponowna ucieczka obywatela Ukrainy z terytorium Ukrainy do Polski i ponowne objęcie takiej osoby ochroną czasową w Polsce.