Czy urząd dzielnicy może odmawiać aktualizacji/wydania nr PESEL UKR, jeśli minęło 30 dni od daty wjazdu do Polski?

Tak. Zgodnie ze specustawą 30 dni to termin na zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy, jeśli ten nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. W takim wypadku do rejestracji pobytu dochodzi na wniosek obywatela Ukrainy – wnioskiem o rejestrację pobytu jest wniosek o nadanie numeru PESEL. Stąd też zasada, że z wnioskiem o nadanie numeru PESEL (czyli także o rejestrację pobytu obywatela Ukrainy przez Komendanta Głównego Straży Granicznej), cudzoziemiec może wystąpić w terminie 30 dni od dnia wjazdu na terytorium RP.

Jeśli jednak chodzi o nie o nadanie numeru PESEL, a o jego aktualizację o przyznanie statusu UKR, to można w urzędzie gminy powołać się na fakt, że zgodnie z art. 3 ust. 2 specustawy termin 30 dni dotyczy złożenia wniosku o którym mowa w art. 4 ust. 1 specustawy, czyli wniosku o nadanie numeru PESEL, podczas gdy możliwość nadania statusu UKR osobie, której PESEL nadano przed wejściem w życie specustawy, uregulowana jest w art. 4 ust. 1a, do którego nie przypisano żadnego terminu.