Czy zatrudniając osobę nieletnią z Ukrainy, powinnam zgłosić ją do ubezpieczenia? Co gdy taka osoba nie jest zapisana do szkoły w Polsce tylko w Ukrainie?

Wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem małoletnich obywateli Ukrainy  w tym w ramach praktyk jest tożsame z polskimi regulacjami. 

Odnośnie kontynuowania nauki w ukraińskim systemie edukacji  tj. braku zapisania do polskiej szkoły dziecka z Ukrainy, to nie ma to znaczenia do realizacji obowiązku edukacji o ile mówimy o dzieciach, które wjechały na terytorium RP po 24 lutego 2022 r. 

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.