Diia – elektroniczny dokument dla uchodźców (obywateli Ukrainy) z Ukrainy uciekających przed wojną

Aktualizacja: 20.06.2023

W związku z notyfikacją Komisji Europejskiej nowych dokumentów pobytowych wydawanych w związku ze szczególną sytuacją na Ukrainie, do katalogu dokumentów pobytowych dodane zostały:

  • dokument elektroniczny diia.pl w aplikacji mobilnej mObywatel, potwierdzający m.in. status beneficjenta art. 2 ust. 1 Specustawy,
  • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina.

Wyżej wymienione dokumenty – w okresie swojej ważności – wraz z ważnym dokumentem podróży (paszportem) uprawniają do:

  • przekraczania granic zewnętrznych UE oraz wewnętrznych państw strefy Schengen,
  • pobytu na terytorium Polski w okresie swojej ważności,
  • pobytu na terytorium innych państw Schengen w okresie do 90 dni w ostatnich 180 dniach.

Dokument ten uprawnia do przekraczania polskiej granicy w kierunku wjazdowym z terytorium Ukrainy przez cały czas uznawania pobytu obywatela Ukrainy za legalny w Polsce na podstawie Specustawy (czyli przez 18 miesięcy liczonych od dnia 24 lutego 2022 roku), bez względu na to, czy danemu cudzoziemcowi przysługują dni ruchu bezwizowego, czy nie.

Dokument pobytowy diia.pl w aplikacji mobilnej mObywatel dostępny jest dla tych cudzoziemców(-mek) objętych Specustawą, którzy posiadają numer PESEL UKR oraz założyli profil zaufany. Jeśli nie zrobili tego przy okazji uzyskiwania numeru PESEL UKR, mogą to wciąż zrobić w odrębnej procedurze. 

Tutaj informacje o uzyskaniu numeru PESEL i profilu zaufanego: https://www.youtube.com/embed/gIvdLugsRwo

Więcej:

https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua