Do kiedy można ubiegać się o wypłatę 40 zł dziennie na zakwaterowanie dla emerytów?

Zgodnie z specjalnymi regulacjami wprowadzonymi w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę podmiotom, które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami wykonawczymi te szczególne przypadki obejmują między innymi obywateli Ukrainy, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) albo 65 lat (mężczyźni). Zatem okres wypłaty świadczenia co do zasady wynosi 120 dni, ale w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wieku podanym powyżej, okres ten może zostać przedłużony.

Należy zaznaczyć, że wszelkie wnioski odnośnie przyznania powyższego świadczenia, jak też przedłużenia okresu jego wypłaty powinny składać podmioty, które zapewniły obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie.

Kolejną formą pomocy jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przez Wojewodę.

Zgodnie z nowelizacją pomoc, o której mowa powyżej może być udzielona do 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy  na terytorium RP, po upływie 120 dni, pomoc może być zapewniona w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie- regulacja obowiązywać będzie począwszy od 1 marca 2023 r. Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  pomoc o której mowa wyżej, może być zapewniona w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.

Nowelizacja specustawy wskazuje jednak, że opisane wyżej reguły nie będą dotyczyć:

  • osób niepełnosprawnych oraz osób sprawujących nad nimi opiekę,
  • osób, które ukończyły 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat
  • kobiet w ciąży,
  • osób wychowujących dziecko do 12 roku życia,
  • osób samotnie sprawujących opiekę nad więcej niż dwojgiem dzieci,
  • małoletnich oraz opiekunów tymczasowych małoletnich którzy przybyli do Polski bez opiekuna faktycznego lub którzy byli umieszczeni w ukraińskiej pieczy zastępczej,
  • innych, znajdujących się w trudnej sytuacji, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.