Do kiedy osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24.02.2022 muszą wystąpić o pobyt czasowy, a do kiedy pozostali, którzy przyjechali do Polski przed 24.02.2022?

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, podlegają przepisom tzw. specustawy ukraińskiej (Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583)). Na podstawie tej ustawy mogą przebywać oni w Polsce legalnie przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wspomniany okres 18 miesięcy zakończy się 24 sierpnia 2023 r.  Do końca tego okresu osoby posiadające dokument diia nie muszą nic robić  – przebywają w Polsce legalnie. Ustawa przewiduje też, że mają one możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, udzielane jednorazowo na okres 3 lat. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można złożyć  dopiero po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, ale nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.

UWAGA! Obecnie w Sejmie procedowana jest ustawa zmieniająca te zapisy Specustawy w której projektowane jest uchylenie przepisu dot. składania wniosku o pobyt czasowy! Według wszelkiego prawdopodobieństwa takie rozwiązanie zostanie uchwalone, co oznacza, że obywatele Ukrainy objęci Specustawą, którzy wjechali od 24 lutego 2022 do Polski, będą dalej przebywać legalnie na podstawie dokumentu elektronicznego diia.

 

W przypadku osób, które wjechały/przebywały w Polsce przed dniem 24 lutego (lub przyjechały po tym terminie, ale NIE W ZWIĄZKU z wojną, tylko z innych przyczyn) – nie są one objęte specustawą wobec czego mogą aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy w dowolnym momencie.

Jest to możliwość, a nie obowiązek, ponieważ obecnie mamy dwie ustawy, w których rząd wydłużył legalność pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski i które będą miały zastosowanie do powyższych osób. Jedną jest „ustawa covidowa” (ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095,)), która co do zasady wydłużyła legalność pobytu cudzoziemca w Polsce  do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Drugą wspomniana już wcześniej specustawa ukraińska, która przedłużyła z mocy prawa okresy legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do dnia 31 grudnia 2022.

W przypadku tych osób ich typ pobytu zależy od indywidualnej podstawy prawnej jaką mieli wcześniej, tak więc część z tych osób prawdopodobnie będzie musiała złożyć wniosek o pobyt czasowy w normalnym trybie (nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski).