Do kiedy osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24.02.2022 muszą wystąpić o pobyt czasowy, a do kiedy pozostali, którzy przyjechali do Polski przed 24.02.2022?

Aktualizacja: 24.08.2023

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, podlegają przepisom tzw. specustawy ukraińskiej (Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Na podstawie tej ustawy mogą przebywać oni w Polsce legalnie do dnia 4 marca 2024 r.

W wyniku opublikowania w dniu 27 stycznia 2023 roku ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz niektórych innych ustaw doszło do nowego uregulowania kwestii możliwości składania przez osoby objęte ochroną czasową w Polsce wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Nowelizacja przewiduje, że o pobyt czasowy w Polsce będą mogli ubiegać się obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej w Polsce, jeśli celem ich pobytu w Polsce będzie wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) lub prowadzenie działalności gospodarczej. Złożenie wniosków pobytowych przez takie osoby jest możliwe od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

W przypadku osób, które wjechały/przebywały w Polsce przed dniem 24 lutego (lub przyjechały po tym terminie, ale NIE W ZWIĄZKU z wojną, tylko z innych przyczyn) – nie są one objęte specustawą wobec czego mogą aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy w dowolnym momencie.

Zasadniczo, z wnioskiem o pobyt czasowy cudzoziemiec może wystąpić najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP. Obecnie trzeba jednak wziąć pod uwagę, że rząd wydłużył legalność pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski.

Na podstawie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ważność tytułów pobytowych obywateli Ukrainy, którzy byli w Polsce przed dniem 24 lutego 2022, uległa przedłużeniu do dnia 4 marca 2024 roku.

Można więc przyjąć, że 4 marca 2024 roku to data, do której cudzoziemcy, którzy nie są objęci ochroną czasową, a których ruch bezwizowy, wiza, lub karta pobytu utraciły lub utracą ważność, będą musieli złożyć wnioski o pobyt czasowy w Polsce, jeśli będą zainteresowaniem pozostaniem w Polsce.