Gdzie powinienem iść i jaki dokumenty otrzymać jeśli nie jestem objęty ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, ale przysługuje mi ochrona czasowa?

Kategorie osób, które objęte zostały ochroną czasową opisane są tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/co-dokladnie-mowi-nowa-decyzja-wykonawcza-wprowadzajaca-ochrone-czasowa/

Osoba, która chce skorzystać z ochrony czasowej powinna złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (ul. Taborowa 33, Warszawa) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z ochrony czasowej. 

Od 25 stycznia 2023 wnioski o wydanie zaświadczenia (wzór formularza do pobrania na dole strony) można składać:

·       pocztą na adres: Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa,

·       e-mailem na adres: ochronaczasowa@udsc.gov.pl,

·       elektronicznie przez platformę ePUAP,

·       osobiście w biurze podawczym urzędu przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

Do wniosku należy dołączyć:

1.     kopię dokumentu podróży, w którym znajduje się potwierdzenie wjazdu na terytorium Polski począwszy od dnia 24.02.2022 r.,

2.     kopię dokumentu, z którego wynika uprawnienie do korzystania przed 24.02.2022 r. w Ukrainie z ochrony lub legalnego pobytu na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały,

3.     oświadczenie dotyczące braku możliwości powrotu do kraju lub regionu pochodzenia,

4.     kopie dokumentów dotyczących pokrewieństwa z osobami uprawnionymi do ochrony czasowej w przypadku dzieci lub innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina.

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Szef Urzędu zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.  W zamian za wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat lub ucznia  szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

Pomoc realizowana poprzez zakwaterowanie i wyżywienie obejmuje: 

1)  stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej albo środki 

czystości i higieny osobistej; 

2)  pomoc w formie nauki języka polskiego i podstawowych materiałów  niezbędnych do nauki tego języka; 

3)  pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych  placówkach, szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych; 

4)  finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego: 

a)  w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym, 

b)  w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Wyżywienie, z którego korzysta małoletnie dziecko, powinno być́ dostosowane do jego wieku.

W zamian za wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat lub ucznia  szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

W przypadku gdy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie ma możliwości zapewnienia pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia, udziela pomocy w postaci świadczenia pieniężnego.

 W celu skorzystania z pomocy określonej w tym artykule należy się także zwrócić z wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

W załączeniu wzory obu wniosków do wypełnienia i złożenia w urzędzie.

https://www.gov.pl/attachment/733b38cf-45de-4d9c-b0fc-0491c423175d