Informacje na temat osób z niepełnosprawnościami (prawa osób z niepełnosprawnościami, dokumenty jakie mogą wydać polskie organy, uprawnienia).

Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością, który:

  • wjechał legalnie do Polski legalnie
  • w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie oraz
  • deklaruje zamiar pozostania w Polsce

jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski w takim samym zakresie jak obywatele polscy, z wyłączeniem:

  • leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, 
  • podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Może on też korzystać z działań lub programów finansowanych z:

  • środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

PFRON uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (o programie (PL): https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/). Będą z niego mogli korzystać wyżej określeni obywatele Ukrainy, którzy posiadają:  

– w przypadku osób pełnoletnich: dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, 

– w przypadku osób małoletnich: dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania

o niepełnosprawności, 

– a w przypadku braku tych dokumentów: oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Planowane jest uruchomienie ośrodka recepcyjnego na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego przeznaczonego dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami: (PL)https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nabor-wnioskow-do-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-dla-organizacji/.

Wiecej informacji na temat dostępnego wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu: 503703974, w godzinach 8.00-21.00 przez 7 dni w tygodniu (PL :https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/solidarnizukraina/

Ponadto, Wojewoda i inne organy państwa mogą zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy:

  • którzy przybyli do Polski bezpośrednio* z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi lub
  • posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski.

Pomoc ta polega na finansowaniu specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób

z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami: zakwaterowania,  zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, udzielania opieki medycznej oraz do ośrodków dla cudzoziemców. 

Osoba z niepełnosprawnościami legitymująca się kartą parkingową wydaną za granicą (w tym w Ukrainie) kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.