Jak i gdzie powinienem złożyć wniosek o zrzeczenie się statusu UKR?

W przypadku opuszczenia terytorium Polski przez obywatela Ukrainy, który w Polsce uzyskał PESEL UKR, na okres powyżej 30 dni, pozbawiany on jest tego statusu.
Aby poinformować o takim wyjeździe urząd gminy należy złożyć stosowne oświadczenie na urzędowym formularzu (wzór formularza).
W przypadku pobytu poza granicami Polski można to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.
Złożenie tego oświadczenia będzie skutkowało pozbawieniem uprawnień przyznanych w Polsce.