Jak obywatel Ukrainy może zarejestrować się jako bezrobotny?

Cudzoziemiec, do którego znajdują zastosowanie przepisy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.). może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. 

Różnica polega na tym, że jeżeli osoba nie pracuje i nie prowadzi działalności gospodarczej może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. 

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej umożliwia uzyskanie pełnego katalogu form wsparcia określonego w przepisach prawnych. 

Jeżeli zaś osoba pracuje i chce zmienić pracę może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Może wówczas skorzystać z usług rynku pracy w zakresie: pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

Jako osoba bezrobotna mogą zarejestrować się następujące grupy cudzoziemców: 

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej; 
 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do UE; 
 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. Konfederacja Szwajcarska); 
 • obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członkowie ich rodzin (art. 10 ust. 1 lit. b, d, e i f Umowy Wystąpienia), 
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy; 
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały; 
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach –
  są to cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy: 
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 
  • z powodu posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE w związku z tym, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce. 
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na  pobyt tolerowany; 
 • cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony czasowej; 
 • cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony międzynarodowej w Polsce; 
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce; 
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce wizę wydaną w ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach); 
 • cudzoziemcy towarzyszący w Polsce cudzoziemcowi (obywatelowi państwa członkowskiego UE, państwa EOG, państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi) jako członkowie rodziny; 
 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy –
  są to cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę: 
  • w celu wykonywania pracy, 
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki ze względu na posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy w tym zawodzie, bądź 
  • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji; 
 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni  w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy; 
 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywateli polskich, którzy: 
  • uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo 
  • po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE przebywają w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w paszporcie stempla, który potwierdza złożenie wniosku w terminie i nie zawiera braków formalnych, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy; 
 • cudzoziemcy towarzyszący w Polsce obywatelowi polskiemu jako członek rodziny.

Osoby korzystające z ochrony czasowej, a także inni uprawnieni cudzoziemcy mogą zarejestrować się przez Internet za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl lub bezpośrednio w  Powiatowym Urzędzie Pracy obsługującego teren na którym zamieszkuje cudzoziemiec.

Po zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy cudzoziemiec będzie mógł skorzystać z różnych form pomocy określonych w obowiązujących przepisach. Obejmuje ona m.in.: 

 • szkolenia zawodowe 
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej 
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.) 
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy 
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną itd. 

Więcej: Rejestracja cudzoziemca w urzędzie pracy – Zatrudnienie cudzoziemca – ZL (zielonalinia.gov.pl)

Praca – Ochrona czasowa dla cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl)