Jak otrzymać świadczenie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy?

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę za dzień, przy czym świadczenie to obejmuje zapewnienie zarówno koszty zakwaterowania jak i wyżywienia.

Przepis ten został znowelizowany ustawą z dnia 27 kwietnia 2022 r. i obecnie obowiązują nowe zasady:

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania Ukraińcom płatne jest nie dłużej niż przez 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli więc zakwaterowanie miało miejsce nie od razu po przyjeździe, ale np. dopiero po upływie kilku dni, okres za który można otrzymać świadczenie odpowiednio się skraca.

Należy pamiętać, że okres wypłaty świadczenia może być przedłużony powyżej 120 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W celu otrzymania świadczenia konieczne jest złożenie wniosku do samorządu (urzędu miasta, gminy itd). Wniosek składa się na specjalnym formularzu. Co istotne, ostatnia nowelizacja wprowadziła też nowy wzór formularza, więc należy zadbać o to, aby wypełnić właściwy druk, dostępny w urzędzie.

Środki wypłacane są przez samorząd „z dołu”, a więc za okres zakwaterowania i wyżywienia, który już upłynął. W praktyce wnioski o wypłatę świadczeń oczekują na rozpatrzenie dłużej. Właściwy urząd dokonuje weryfikacji prawdziwości danych zawartych we wniosku o świadczenie. W razie gdy we wniosku podano informacje nieprawdziwe świadczenie nie zostanie przyznane. Należy liczyć się z możliwością wizytacji przedstawicieli urzędu gminy pod wskazanym adresem zakwaterowania, chociaż obecnie brak informacje, żeby takie weryfikacje były przeprowadzane.

Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty powyżej stawki 40 zł. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

Według nowych przepisów, uchodźca korzystający z pomocy musi mieć PESEL, a w formularzu o przyznanie świadczeń za zakwaterowanie obowiązkowo należy ten PESEL podać. Dane osób na które składane są wnioski (obywateli Ukrainy korzystających z zakwaterowania) są obecnie gromadzone w bazie danych, w celu wyeliminowania nadużyć.