Jak potwierdzić datę wjazdu do Polski?

W myśl artykułu 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen), w przypadku braku stempla wjazdowego/wyjazdowego w paszporcie, właściwe organy krajowe mogą domniemywać, że posiadacz paszportu nie spełnia lub przestał spełniać obowiązujące w danym państwie członkowskim warunki dotyczące czasu trwania pobytu.

Domniemanie to, może zostać obalone w przypadku przedstawienia wiarygodnych dowodów na to, że spełnia on warunki dotyczące czasu trwania pobytu krótkoterminowego.

Państwa strefy Schengen, w przypadku kontroli legalności pobytu obywatela Ukrainy, np. podczas opuszczania strefy, są zobowiązane do uwzględnienia dowodów przedstawionych przez kontrolowaną osobę innych niż stempel wjazdowy w paszporcie, które potwierdzać będą datę wjazdu do strefy Schengen. 

Mogą to być np. dokumenty podróżne. 

Organy innych państw strefy Schengen są też zobowiązane do skierowania oficjalnego zapytania w tej sprawie do Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej w Polsce, który powinien potwierdzić datę wjazdu obywatela Ukrainy do Polski.Zgodnie z informacją Straży Granicznej, obecnie potwierdzenie daty wjazdu do Polski obywatela Ukrainy następuje wyłącznie w trakcie procedury nadania numeru PESEL w urzędzie gminy.
W przypadku pobytu w Polsce datę wjazdu na terytorium RP, jeśli było to po dniu 24 lutego 2022 roku, można potwierdzić w procedurze uzyskiwania numeru PESEL z adnotacją UKR. W przypadku braku stempla w paszporcie obywatela Ukrainy, który potwierdzałby datę przekroczenia polskiej granicy, cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie w ramach wniosku o PESEL UKR co do daty, kiedy wjechał do Polski, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.