Jak student z Ukrainy ma możliwość kontynuacji studiów w Polsce, a jak wygląda to w przypadku studentów z innych krajów, którzy studiowali w Ukrainie?

W przypadku studentów, obywateli Ukrainy, będących obecnie studentami na uczelniach polskich – mogą oni studiować na dotychczasowych zasadach. Każda z uczelni realizuje również swoją politykę pomocową. Wśród ułatwień znajdują się takie instrumenty jak: zwolnienie z czesnego, zapomogi pieniężne, miejsca w akademikach, przedłużenie sesji bądź prawo do urlopu dziekańskiego. Na uczelniach uruchomione zostały również programy wsparcia psychologicznego i prawnego. 

W przypadku studentów, obywateli Ukrainy, którzy nie są obecnie studentami na uczelniach polskich – obecne przepisy ogólne nie regulują odmiennie kwestii kontynuowania studiów. Dotychczas każda uczelnia określała własne procedury przeniesienia z uczelni zagranicznej. Ostatecznie decyzję w tej sprawie wydają władze uczelni, najczęściej rektor. Warto jednak podkreślić, że trwają prace dotyczące uproszczonych procedur przyjęcia studentów z Ukrainy. Na wyniki prac należy jeszcze poczekać. Dużym wyzwaniem w tym względzie są kwestie językowe. Studia w Polsce najczęściej realizowane są w języku polskim, rzadziej w języku obcym (np. angielskim).  

W przypadku studentów z innych krajów (tzw. państw trzecich), którzy studiowali w Ukrainie – możliwość kontynuowania studiów prawdopodobnie będzie odbywała się na ogólnych zasadach. To znaczy student będzie musiał przejść przez ogólną procedurę przyjęcia istniejącą na uczelni przyjmującej oraz uzyskać tytuł pobytowy umożliwiający kontynuację studiów na terytorium RP (np. wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy).   Szczegółowe informacje pobytowe znajdują się na stronach urzędów wojewódzkich, natomiast warunki przyjęcia studentów przez uczelnie – znajdują się na stronach internetowych poszczególnych uczelni. 

Podstawa prawna: art. 58-60, 64a, 144-150 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.), art. 69-72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).