Jak wyglądają wjazdy do innych krajów UE – jakie kraje zniosły obowiązek posiadania paszportów biometrycznych i czy któreś wprowadziło jakieś ułatwienia dla obywateli krajów trzecich?

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają paszporty biometryczne, mogą wjechać do wszystkich państw członkowskich UE w ramach ruchu bezwizowego na okres 90 dni i tam dalej legalizować swój pobyt (np. skorzystać z ochrony tymczasowej). Trzeba jednak pamiętać, że jeśli obywatel Ukrainy rozpoczął swoją podróż po UE w Polsce i zdecyduje się złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie członkowskim – może (choć nie musi) zostać odesłany do Polski. Tym samym po wjeździe na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, doradzamy skonsultowanie się z prawnikiem i/lub organami tego państwa, w celu uzyskania informacji, jaka forma ochrony czy legalizacji pobytu będzie najkorzystniejsza w danym przypadku.
Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają paszportów biometrycznych, co do zasady nie mogą podróżować po UE w ramach ruchu bezwizowego. W szczególności, do takich podróży nie upoważnia zezwolenie na wjazd do Polski na okres 15 dni udzielone przez Komendanta Placówki Straży Granicznej na granicy polsko-ukraińskiej. Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają paszportów biometrycznych, powinni uzyskać wizę zezwalającą na wjazd do wybranego państwa członkowskiego.
Niektóre państwa podjęły jednak kroki, by ułatwić wjazd obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w ich kraju. Działania te polegają na:

 1. Ułatwieniu i przyspieszeniu procedur wizowych wobec obywateli Ukrainy – w tym przypadku obywatele Ukrainy nie posiadający paszportów biometrycznych muszą wciąż ubiegać się o wizę, ale powinno to być łatwiejsze i zająć krócej niż wcześniej;
 2. Zniesieniu obowiązku ubiegania się o wizę, pozostawiając wymogi co do innych dokumentów – w tym przypadku możliwość wjazdu bez wizy zależy od posiadania określonych przez dane państwo dokumentów;
 3. Umożliwieniu wjazdu do danego kraju bez wizy i paszportu, na podstawie np. aktu urodzenia czy innych dokumentów umożliwiających identyfikację cudzoziemca.
  Niektóre państwa wprowadziły również ułatwienia dla obywateli państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy w związku z toczącym się tam konfliktem.
  Nie istnieje żadna oficjalna lista państw, do których osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, mogą swobodnie podróżować. Każde państwo samodzielnie decyduje, jak bardzo chce się otworzyć na te osoby. Co więcej, sytuacja w tym zakresie może się zmieniać z dnia na dzień. Dlatego, w celu uzyskania wiarygodnej informacji, czy i jakie ułatwienia zostały wprowadzone w danym państwie członkowskim, należy zawsze skontaktować się z placówką dyplomatyczną danego kraju.
  Wskazówki na temat tego, które kraje i w jakim zakresie otworzyły się na osoby uciekające z Ukrainy, można znaleźć na stronach placówek dyplomatycznych, a także tu: https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/03/Information-Sheet-%E2%80%93-Access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-conditions-for-Ukrainian-nationals-in-European-countries.pdf.
  UWAGA! Po zapoznaniu się z tym dokumentem, należy zawsze skonsultować się z placówką dyplomatyczną kraju, do którego planowana jest podróż, by zweryfikować zawarte w tym dokumencie informacje.

Odrębnym zagadnieniem jest posiadanie dokumentu diia.pl.
Diia.pl jest dokumentem potwierdzającym tożsamość́ np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień́ lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w specustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
Diia.pl spełnia rolę dokumentu pobytowego, wraz z ważnym dokumentem podroży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE, pozwala na przemieszczanie się̨ w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

 • Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiące, powoduje utratę̨ uprawnień́ wynikających z w/w ustawy, w tym również̇ praw do posiadania Diia.pl.