Jak zalegalizować pobyt dziecka bez opieki, które przybyło z Ukrainy?

Aby pobyt dziecka bez opieki z Ukrainy mógłby być uznany za legalny w Polsce muszą zostać spełnione następujące warunki.
Dziecko musi łącznie spełnić następujące warunki (wszystkie warunki muszą być spełnione):

  • być obywatelem Ukrainy,
  • przybyć do Polski z Ukrainy z powodu prowadzonych tam działań wojennych,
  • wjechać legalnie do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.

Jeśli wjazd dziecka na terytorium RP nie został zarejestrowany przy przekroczeniu granicy, wówczas konieczne jest zarejestrowanie tego pobytu poprzez złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w terminie 90 dni od dnia wjazdu.

Czas trwania legalnego pobytu wynosi 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Natomiast należy pamiętać, że dziecko, które przyjechało do Polski bez dorosłego opiekuna musi być reprezentowane przez opiekuna tymczasowego. Oznacza to, że jeśli wystąpi taka sytuacja, zawsze trzeba złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego. https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-zostac-opiekunem-tymczasowym-dziecka-z-ukrainy-bez-rodzicow/
Dziecko, które spełnia powyższe warunki będzie także mogło, po upływie 9 miesięcy od daty wjazdu do Polski, jednak nie później niż 24 sierpnia 2023 r., ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na takich samych zasadach jak osoba dorosła. Jedyną różnicą będzie fakt, że w imieniu dziecka wniosek będzie musiał podpisać jego opiekun prawny.
Jeśli przekroczenie granicy nie zostało zarejestrowane w dokumentach dziecka, jego opiekun powinien zarejestrować przekroczenie granicy przez dziecko w odpowiednim urzędzie gminy. Razem z zarejestrowaniem przekroczenia granicy w imieniu dziecka warto złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.
https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-uzyskac-numer-pesel/
Pozwoli to na ubieganie się o dodatkowe świadczenia pieniężne związane z wychowaniem dziecka.