Jak złożyć wniosek o pobyt czasowy w imieniu małoletniego bez opieki?

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podpisana w styczniu 2023 r. uchyliła przepis uprawniających ob. Ukrainy o do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na okres 3 lat (uchylenie art. 38 ustawy).    

Małoletni bez opieki, objęci przepisami specustawy mogą przebywać w Polsce do 30 czerwca 2023 r. Należy jednocześnie wskazać, iż Do dnia 31 sierpnia 2024 r. zostaje przedłużone prawo pobytu w Polsce tych obywateli Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski od 24 lutego 2022 w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, którzy:  

·       w dniu 30 czerwca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki w polskim systemie oświaty (zgodnie z Prawem oświatowym);

·        w dniu 30 czerwca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

·       nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.

Przedłużenie to dotyczy także rodziców lub opiekunów tych osób, jeśli są one niepełnoletnie.

Do 30 września 2024 r. przedłużony zostaje pobyt obywateli Ukrainy przystępujących do polskiego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

W imieniu dziecka wniosek będzie musiał podpisać jego opiekun prawny. Jeśli dziecko, które przyjechało z Ukrainy nie posiada w Polsce rodziców ani innych prawnych opiekunów, należy wystąpić o ustanowienie na jego rzecz opiekuna tymczasowego, który złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w imieniu dziecka.

Opiekun tymczasowy reprezentuje dziecko przed sądami i organami, sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz nad jego majątkiem (art. 25. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Więcej na temat opiekuna tymczasowego tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-zostac-opiekunem-tymczasowym-dziecka-z-ukrainy-bez-rodzicow/