Jak złożyć wniosek o pobyt czasowy w imieniu małoletniego bez opieki?

Dziecko pozbawione opieki rodziców, którego dotyczą przepisy specustawy po upływie 9 miesięcy od daty wjazdu do Polski, jednak nie później niż 24 sierpnia 2023 r., może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na takich samych zasadach jak osoba dorosła. Jedyną różnicą będzie fakt, że w imieniu dziecka wniosek będzie musiał podpisać jego opiekun prawny. Jeśli dziecko, które przyjechało z Ukrainy nie posiada w Polsce rodziców ani innych prawnych opiekunów, należy wystąpić o ustanowienie na jego rzecz opiekuna tymczasowego, który złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w imieniu dziecka.

Opiekun tymczasowy reprezentuje dziecko przed sądami i organami, sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz nad jego majątkiem (art. 25. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Więcej na temat opiekuna tymczasowego tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-zostac-opiekunem-tymczasowym-dziecka-z-ukrainy-bez-rodzicow/ 

Jeżeli jednak danego dziecka bez opieki nie obejmują przepisy specustawy, a chce on złożyć wniosek o pobyt czasowy w Polsce, zostanie mu wyznaczony w tym celu kurator do reprezentacji w postępowaniu. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy takiemu dziecku składa właśnie kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Podstawą do ubiegania się o pobyt czasowy takiego dziecka może być na przykład podjęcie nauki w Polsce. 

*Dziecko musi łącznie spełnić następujące warunki: być obywatelem Ukrainy, przybyć do Polski  z terytorium Ukrainy z powodu prowadzonych tam działań wojennych, wjechać legalnie do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., posiadać zarejestrowane przekroczenie granicy, deklarować zamiar pozostania Polsce.