Jak złożyć wniosek o pobyt czasowy?

W związku z nowelizacjami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz niektórych innych ustaw zmieniono uregulowania kwestii możliwości składania przez osoby objęte ochroną czasową w Polsce wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

O pobyt czasowy w Polsce mogą ubiegać się obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej w Polsce, jeśli celem ich pobytu w Polsce będzie wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Wniosek można złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wyjątkowo, obywatele Ukrainy ubiegający się o jedno z ww. zezwoleń na pobyt czasowy będą zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim, jeśli wcześniej oddały odciski linii papilarnych podczas uzyskiwania PESEL UKR. Jeśli jednak tego nie uczyniły, osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim w celu oddania odcisków linii papilarnych będzie konieczne, jednak wyjątkowo już po wydaniu decyzji pobytowej (najpewniej w momencie osobistego odbioru karty pobytu czasowego).

Do dnia 30 czerwca 2024 r. udziela się zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Ukrainy, którzy  nie spełniają wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie – o ile jego dane nie znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, w toku postępowania cudzoziemiec nie złożył wniosku zawierającego nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane albo zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego. Zezwolenie takie udzielone zostanie na okres 1 roku licząc od daty wydania decyzji.. Jeśli jednak obywatel Ukrainy spełnia wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy (w celu wykonywania pracy, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej), może ubiegać się o udzielenie mu zezwolenia na maksymalny, 3-letni okres.

Warto pamiętać, że w przypadku wszystkich obywateli Ukrainy, którzy ubiegają się lub będą ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie stosuje się wymogu wykazania, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnięto w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy odpowiednio wysoki dochód, lub że zatrudnia się odpowiednią liczbę pracowników, lub że prowadzi się działania, które pozwolą w przyszłości osiągnąć wymagany dochód.Przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na różne cele pobytu oraz wymagane dokumenty można znaleźć na stronie: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/procedury/zezwolenie-na-pobyt-czasowy