Jak złożyć wniosek o pobyt czasowy?

Aktualizacja: 31.01.2023

W wyniku opublikowania w dniu 27 stycznia 2023 roku ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz niektórych innych ustaw doszło do nowego uregulowania kwestii możliwości składania przez osoby objęte ochroną czasową w Polsce wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

Po pierwsze zgodnie z nowelizacją wojewoda pozostawia bez rozpoznania wnioski o pobyt czasowy złożone przez obywateli Ukrainy po okresie 9 miesięcy pobytu w Polsce a przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Oznacza to, że choć specustawa pozwalała dotychczas obywatelom Ukrainy ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce i to w uproszczonym trybie, to wszystkie wnioski złożone na tej podstawie do wojewodów nie wywołały i nie wywołają żadnych skutków prawnych.

Po drugie nowelizacja przewiduje, że o pobyt czasowy w Polsce będą mogli ubiegać się obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej w Polsce, jeśli celem ich pobytu w Polsce będzie wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) lub prowadzenie działalności gospodarczej. Złożenie wniosków pobytowych przez takie osoby będzie możliwe od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Wniosek będzie można złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wyjątkowo, obywatele Ukrainy ubiegający się o jedno z ww. zezwoleń na pobyt czasowy będą zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim, jeśli wcześniej oddały odciski linii papilarnych podczas uzyskiwania PESEL UKR. Jeśli jednak tego nie uczyniły, osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim w celu oddania odcisków linii papilarnych będzie konieczne, jednak wyjątkowo już po wydaniu decyzji pobytowej (najpewniej w momencie osobistego odbioru karty pobytu czasowego).

W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie będzie spełniać wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub wobec obywatela Ukrainy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, w okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. udzielone zostanie mu zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji. Jeśli jednak obywatel Ukrainy wykaże, że spełnia wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy (w celu wykonywania pracy, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej), może ubiegać się o udzielenie mu zezwolenia na maksymalny, 3-letni okres.

Warto pamiętać, że w przypadku wszystkich obywateli Ukrainy, którzy ubiegają się lub będą ubiegać (po 1 kwietnia 2023 roku) o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, do dnia 24 sierpnia 2023 roku nie stosuje się wymogu wykazania, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnięto w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy odpowiednio wysoki dochód, lub że zatrudnia się odpowiednią liczbę pracowników, lub że prowadzi się działania, które pozwolą w przyszłości osiągnąć wymagany dochód.

Przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na różne cele pobytu oraz wymagane dokumenty można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt2

Przed dniem 1 kwietnia 2023 roku należy zweryfikować na stronie internetowej właściwego urzędu wojewódzkiego, jakie dokumenty wymagane są od obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową, a ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy oraz jaki w danym urzędzie przewidziano tryb i sposób składania wniosków.

 

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.