Jaka jest możliwość pracy/założenia działalności gospodarczej (odpowiednio na zgodzie komendanta, ruchu bezwizowym, wizie, zezwoleniu na pobyt, postępowaniu uchodźczym)?

RUCH BEZWIZOWY– Obywatele Ukrainy (oraz wskazanych innych państw, sprawdź link) przebywający w Pl na podstawie ruchu bezwizowego (posiadający ważny paszport biometryczny) w celu podjęcia legalnej pracy mogą zarejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie to rejestruje pracodawca w Urzędzie Pracy. 

Procedura jest bardzo sprawna (maks 7 dni). 

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1610 

Zarejestrowanie tego oświadczenia znacząco upraszcza również późniejsze procedury legalizacji pobytu i pracy. 

WIZA– Osoby, które wjechały na podstawie wizy (z wyjątkiem wizy turystycznej [01] oraz wizy przyznanej w celu uzyskania ochrony czasowej[20]) mogą wykonywać legalnie pracę na terytorium RP po zarejestrowaniu oświadczenia (jak wyżej) lub uzyskaniu zezwolenia na pracę. 

POBYT CZASOWY– W zależności od rodzaju posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy może wykonywać pracę na terytorium RP po uzyskaniu zezwolenia na pracę lub bez niego. Patrz niżej. CUDZOZIEMCY ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ (najczęściej spotykane w praktyce sytuacje)

 -posiadający Karty Polaka (+zwolnienie z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej) 

– małżonkowie obywateli PL (jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w zw. z zawarciem małżeństwa); 

– studenci studiów stacjonarnych wyższych lub doktoranckich w PL (zwolnienie nie obejmuje studentów studiów niestacjonarnych – zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych itp.);

 – absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych, działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych 

– osoby posiadające w RP: status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zgodę na pobyt tolerowany. 

PROCEDURA UCHODŹCZA – Co do zasady wnioskodawca w procedurze uchodźczej nie ma prawa do wykonywania pracy. Jeśli jednak procedura trwa dłużej niż 6 miesięcy, po tym okresie wnioskodawca może otrzymać zaświadczenie uprawniające do wykonywania pracy do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie. 

Jeśli jednak złożyłeś wniosek o status uchodźcy posiadając (w momencie złożenia wniosku) ważne zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i podstawę pobytu pozwalającą wykonywać pracę na tym oświadczeniu (patrz wyżej), lub jesteś upoważniony do wykonywania pracy na innej podstawie np. zezwolenie na pobyt czasowy i studia, możesz legalnie pracować w okresie ważności podstawy, z której wynika Twoje prawo do pracy.

Specustawa w sposób szczególny reguluje sytuację obywateli Ukrainy w zakresie legalności świadczenia pracy. Zgodnie z postanowieniami specustawy Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.