Jakie są zasady legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy nie mają ważnych dokumentów, a są w Polsce od jakiegoś czasu (sprzed wojny)?

W przypadku ujawnienia nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP rozpoczętego jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie wobec cudzoziemca mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, polegające najczęściej na zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i zakreśleniu cudzoziemcowi terminu od 15 do 30 dni na dobrowolny powrót oraz na orzeczeniu wobec cudzoziemca zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat (w skrajnych przypadkach do 5 lat).

Zgodnie z nowelizacją specustawy do dnia 30 czerwca 2024 r. przedłużony został termin do opuszczenia terytorium Polski przez obywatela Ukrainy oraz terminów dobrowolnego powrotu, które przypadały w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Ponadto w okresie do dnia 30 czerwca 2024 r. w przypadkach określonych w art. 302 ust. 1 pkt. 1-8 i 10-16 ustawy o cudzoziemcach, można nie wszczynać postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywatela Ukrainy, a wszczęte postępowanie w tej sprawie umorzyć, jeżeli przemawia za tym ważny interes tego obywatela.

Sytuacje związane z brakiem ważnych dokumentów pozwalających na legalny pobyt na terytorium RP są zagadnieniami na tyle złożonymi, że wymagają indywidualnej konsultacji prawnej. Po szczegółowym zbadaniu konkretnego przypadku może się nawet okazać, że istnieje możliwość zalegalizowania nielegalnego pobytu cudzoziemca bez konieczności opuszczania terytorium RP.