Jestem obywatelem(-lką) Ukrainy, obejmuje mnie specustawa. Jak mogę kupić w Polsce samochód?

Każdy cudzoziemiec, nie tylko obywatel Ukrainy, może nabyć samochód w Polsce, tak nowy, jak i używany. Nabycie najczęściej następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego (np. salon samochodowy, komis) lub umowy sprzedaży (w szczególności gdy sprzedającym jest osoba fizyczna).

Cudzoziemiec ma obowiązek rejestracji auta zakupionego w Polsce. Termin na zawiadomienie o nabyciu pojazdu to 30 dni. Rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy pojazdu, zatem z wnioskiem o rejestrację należy kierować się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta w miejscu zamieszkania w Polsce.

Składając wniosek o przerejestrowanie pojazdu używanego, zakupionego w Polsce, można pozostać przy dotychczasowym numerze rejestracyjnym, pod warunkiem, że tablice rejestracyjne pojazdu są białe, czytelne, utrzymane w dobrym stanie, niepogięte oraz posiadają unijne gwiazdy na niebieskim tle. Zachowanie starych numerów rejestracyjnych auta pozwala zaoszczędzić ok. 100 zł na urzędowych opłatach.

Wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu używanego należy złożyć dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego, kartę pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne, dokument tożsamości (paszport), dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce oraz zaświadczenie o zameldowaniu cudzoziemca. W przypadku braku zameldowania warto skontaktować się z konkretnym urzędem i ustalić czy i jakimi innymi dokumentami niż zameldowanie można wykazać swoje miejsce zamieszkania. W niektórych urzędach wystarczy złożyć pisemne oświadczenie co do swojego adresu zamieszkania. W przypadku braku dokumentów, z których będzie wynikać legalny pobyt w Polsce, będzie trzeba wyjaśnić w danym urzędzie, że legalność pobytu cudzoziemca na terytorium RP wynika ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W tym celu urzędy mogą oczekiwać okazania dowodu posiadania numeru PESEL UKR. 

W pierwszej kolejności urząd wyda decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym ważnym na okres do 30 dni. W tym terminie zostanie wydana decyzja o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny, które odbiera się podczas kolejnej wizyty w urzędzie. 

Należy także pamiętać o obowiązku ubezpieczenia pojazdu (ubezpieczenie OC). Jeśli auto było ubezpieczone przez poprzedniego właściciela, polisa może pozostać aktualna, ale w towarzystwie ubezpieczeniowym konieczna będzie aktualizacja właściciela pojazdu, który przejmuje odpowiedzialność za opłacanie składek od dnia nabycia pojazdu. Można także rozważyć wybór innego ubezpieczyciela. Dowód posiadania ubezpieczenia OC pojazdu będzie trzeba także przedstawić podczas przerejestrowywania pojazdu. 

Jeśli auto kupowane jest od podmiotu, który nie jest podatnikiem VAT, kupujący jest także zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynoszący 2% wartości pojazdu, czyli niekoniecznie kwoty nabycia wskazanej w umowie, ponieważ urząd może poddać weryfikacji, jaka jest faktyczna wartość rynkowa danego pojazdu. Deklarację PCC-3 należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia nabycia pojazdu oraz w tym terminie uiścić podatek.