Jestem obywatelem UA, uzyskałem ochronę czasową w innym kraju UE, ale chcę przeprowadzić się do Polski. Czy dostanę numer PESEL UKR?

Znaczna część odpowiedzi na pytanie znajduje się pod linkiem:  https://ukraina.interwencjaprawna.pl/czy-osoba-uchodzcza-ktora-juz-otrzymala-ochrone-czasowa-w-niemczech-moze-otrzymac-ja-ponownie-ale-w-polsce-oczywiscie-rezygnujac-tym-samym-z-ochrony-w-niemczech/

Uzupełniająco warto wskazać, że uprawnienia ze specustawy przysługują o ile nastąpiła rejestracja pobytu obywatela Ukrainy w terminie 90 od dnia wjazdu na terytorium RP.  

Jeżeli rejestracja pobytu obywatela Ukrainy nastąpi w terminie 90 dni to nie ma przeciwwskazań do nadania/uzupełnienia danych wskazanych w bazach i tym samym udzielenie statusu „UKR”. 

Pozostałe zagadnienia poruszane w pytaniach dotychczas nie zostały uregulowane w prawie UE, tym samym brak jest jednolitego systemu, który wyłączałby możliwość dublacji pomocy/ świadczeń.

Polskie organy zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów, które jasno mówią w jakiej sytuacji należy udzielić pomocy obywatelom Ukrainy. W tym kontekście w przypadku świadczeń obligatoryjnych brak jest warunku niepobierania świadczeń w innym państwie UE, czy też posiadanie tam statusu pobytowego. Organ może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających rezygnację  z formy ochrony, którą otrzymali w innym kraju lub potwierdzenia niepobierania świadczeń z tytułu tego statusu, o ile prowadzi postępowania w konkretnej sprawie, a przyznanie pomocy jest fakultatywne (organ może, ale nie musi udzielić pomocy).

Należy jednak pamiętać, że w przypadku odmowy udzielenia fakultatywnej formy pomocy organ powinien przygotować uzasadnienie, w którym wytłumaczy dlaczego owa forma pomocy nie będzie przysługiwać np. z uwagi na korzystanie z pomocy w innym państwie członkowskim UE, wtedy też należało będzie rozważyć czy np. pomoc otrzymywana w innym państwie UE wlicza się do kryterium dochodowego.

Z punktu widzenia beneficjenta zasadnym jest jednak rezygnacja ze świadczeń w państwie, w którym nie przebywa, ponieważ Państwa Członkowskie są na etapie przygotowania systemu dotyczącego ochrony czasowej, który zawierał będzie dane dotyczące pomocy/ świadczeń zapewnianych poszczególnym osobom. Oznacza to, że w przyszłości osoba, która pobierała świadczenia z dwóch źródeł w tym samym czasie może ponieść negatywne konsekwencje.