Jestem obywatelką/em Ukrainy i zamierzam zacząć pracować w Polsce. Czy muszę wyrobić w tym celu PESEL? Uzyskać NIP? Jeśli tak, to jakich i jak to zrobić?

Każdy obywatel/ka Ukrainy, która przebywa w Polsce legalnie może zostać zatrudniona, nie ma więc obowiązku uzyskania najpierw numeru PESEL. Zarówno osoby, które posiadają zezwolenie pobytowe, jak i obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego (nawet jeśli nie wyrobili jeszcze nr PESEL), mogą zostać zatrudnieni na uproszczonych zasadach. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy pracodawca poinformuje o tym fakcie właściwy powiatowy urząd pracy – właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Pracodawca zawiadamia urząd elektronicznie na portalu praca.gov.pl.

​​Należy podkreślić, że jeżeli dana osoba podejmuje zatrudnienie to staje się podmiotem do którego zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z regulacjami wskazanego aktu prawnego osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają̨ obowiązkowi ewidencyjnemu.  W tym kontekście każdy podmiot  np. fizyczna będąca podatnikiem musi posiadać identyfikator podatkowy. Przy czym, identyfikatorem podatkowym jest:

  1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Powyższe oznacza, że osoba planująca rozpocząć zatrudnienie w Polsce/ pracująca w Polsce musi mieć nr PESEL, który stanowi jej identyfikator podatkowy.