Jestem z Ukrainy, byłem w Polsce przed 24.02.22. Czy mogę ubiegać się o kartę czasowego pobytu?

Aktualizacja: 23.06.2023

Do 4 marca 2024 z mocy prawa przedłużeniu ulega okres pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy krajowej oraz okres ważności tej wizy, pod warunkiem, że ostatni dzień pobytu w Polsce na podstawie wizy przypadał w okresie od 24 lutego 2022 r. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.

W sytuacji, gdy ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., pobyt w Polsce uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024 r., jeżeli obywatel Ukrainy przebywa w Polsce:

–    na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski lub inne państwo obszaru Schengen

–    na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

–    w ramach ruchu bezwizowego

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 4 marca 2024 r.

W przypadku upływu ważności w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy, ich ważność ulega przedłużeniu do dnia 4 marca 2024 r.

Przedłużenie do 4 marca 2024 r. dotyczy także terminów do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Polski (z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach, dalej u.c.) oraz terminów dobrowolnego powrotu (z art.315 ust.1 u.c.), które przypadały w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.