Jestem z Ukrainy, byłem w Polsce przed 24.02.22. Czy mogę ubiegać się o kartę czasowego pobytu?

Do 30 czerwca 2024 z mocy prawa przedłużeniu ulega okres pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy krajowej oraz okres ważności tej wizy, pod warunkiem, że ostatni dzień pobytu w Polsce na podstawie wizy przypadał w okresie od 24 lutego 2022 r. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.

W sytuacji, gdy ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., pobyt w Polsce uznaje się za legalny do dnia 30 czerwca 2024 r., jeżeli obywatel Ukrainy przebywa w Polsce:

–    na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski lub inne państwo obszaru Schengen

–    na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

–    w ramach ruchu bezwizowego

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku upływu ważności w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy, ich ważność ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. dotyczy także terminów do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Polski (z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach, dalej u.c.) oraz terminów dobrowolnego powrotu (z art.315 ust.1 u.c.), które przypadały w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.